لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

ثبت یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو | گشتی در دیار بادگیرها

نام ایران که می آید غروری دوست داشتنی در گوشه ای از قلبمان بیدار می شود و خودش را دوان دوان به تمام پوست و گوشتمان می رساند. این نام یادآور سرزمینی کهن است که در شناسنامه ی تک تک ساکنانش جایگاهی ویژه دارد و همه آن را به عنوان وطنشان می شناسند. مهربانی خاک ایران همچون محبت مادرانه است که هر آنچه دارد را در اختیار فرزندانش قرار می دهد و استقامتش همچون ایستادگی پدرانه به نظر می رسد.

نام این سرزمین پیوند خورده با تاریخ و فرهنگی است که کمتر جایی در تمام دنیا از آن بهره برده است. به همین دلیل است که جهانیان هم نمی توانند در برابر میراث این خاک پر گُهر سکوت کنند و زبانشان را به تحسین نگشایند. بارها آثاری از گوشه و کنار ایران عزیزمان هوش از سر کارشناسان در آن سوی جهان برده و خودشان را در کنار هزاران آثار دیگر در فهرست میراث جهانی یونسکو گنجانده اند.

این بار نوبت یزد است که نامش در میان این فهرست بدرخشد و اولین شهر تاریخی ایران باشد که به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته می شود. یزد شهری خفته در آغوش گرم کویر ایران است که در گذر سال ها کمتر تغییر چهره داده و هنوز بوی سنت و تاریخ از همه جایش به مشام می رسد.

می خواهیم به بهانه ی ثبت این شهر تاریخی در میراث جهانی یونسکو، تصاویری از آن را به شما تقدیم کنیم و به گوشه گوشه اش سر بزنیم. وقت آن است که ردای غرورتان را از شادی این اتفاق فرخنده به تن کنید و با ما راهی یزد شوید.

شــهر جـهـانــی یـــــزد

منبع:

https://www.karnaval.ir/blog/yazd-unesco-world-heritage-site